Danışmanlık Hizmetleri

 • Yasal yükümlülüklerimizi daha etkin ve daha düşük maliyetle nasıl gerçekleştirebiliriz?
 • Firmamızın ekonomik değerini arttırmak için ne tür imkân ve fırsatlar mevcuttur?
 • Bu fırsatlardan etkin ve verimli bir şekilde nasıl faydalanabiliriz?
 • Günümüz rekabet koşullarında sürekli büyüme olanaklarını nasıl sağlarız?
 • Çeşitli sektörlerdeki ekonomik ve vergisel avantajlar nelerdir?
 • Rekabette üstünlük sağlamak için ne tür araçlar mevcuttur?
 • Güçlü bir kurumsallaşma sürecini nasıl yönetmeliyiz?

İş dünyasında büyümeyi hedefleyen, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunan ve belirtilen konularda uygun çözümlere ihtiyaç duyan müşterilerimize; uygulanabilir çözümler konusunda aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.

Kurumsal Hizmetler

 • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sermaye artışları.
 • Ana sözleşme, genel kurul tutanakları ve diğer yasal dokümanların düzenlenmesi.
 • Kontrat yönetimi ve ticari anlaşmazlıklarda çözüm önerileri geliştirilmesi.
 • Yeni başlayan veya devam eden her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde incelenerek bütün imkânlardan tam ve yerinde yararlanılması için önerilerde bulunulması ve teşvik işlemlerinin yürütülmesinde destek verilmesi.
 • İşletme yönetimi, muhasebe ve finans alanlarında eğitim hizmetleri verilmesi.


Yönetim Danışmanlığı

 • Muhasebe ve yönetim bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi.
 • Planlama ve bütçeleme sistemlerinin geliştirilmesi.
 • Etkin bir iç denetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
 • İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için öneriler oluşturulması.
 • Mali kaynakların yönetimi, operasyonlar, mali performans ve risk yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.
 • Varlık ve borç yönetiminin etkin bir şekilde yapılması için öneriler geliştirilmesi.
 • İşletmelerin kârlılığının arttırılması ve faaliyetlerde verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeniden organize edilmeleri.
 • Mali güçlük içinde bulunan firmalara yönetim desteği sağlanması.
 • Holding ve grup şirketleri için yönetim planları ve raporlama usullerinin oluşturulması.


Finansal Değerlendirme ve Analizler

Firmaların uluslararası standartlarda finansal değerlendirmelerinin yapılması, finansal sistemdeki verilerinin değerlendirilmesi ve standartlara uygun gerçekleşmeyen verilerinin bu standartlarda gerçekleşmesi için çözüm önerileri getirmek hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Yatırım ve Risk Analiz Hizmetleri

Bu kapsamda, şirketlerin faaliyet ve uygulamalarının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve risk unsuru oluşturabilecek hususların şirket yöneticileri ile tartışılarak çözüm önerileri oluşturulması amaçlanmaktadır.

Belge Düzeni ve Risk Analizi

 • Mevcut belge düzeninin incelenmesi, eksik ve hataların tespiti.
 • Mevzuata uygun ve etkin bir belge düzenin oluşturulması.
 • Şirket personelinin eğitimi.


Örtülü Kazanç Dağıtımı, Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması

 • İlişkili şirketler arasındaki borç alıp verme, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması uygulamalarının incelenerek risklerin tespiti.
 • Mevcut uygulamalar çerçevesinde, Vergi İdaresi’nin muhtemel yaklaşımlarına karşı güvenli karar alma imkânı sağlanması.
 • Transfer fiyatlandırması projelerinin geliştirilmesi ve uygulama aşamasında destek hizmeti verilmesi.


Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri

 • Faaliyetlerin vergi yükü açısından incelenerek etkin bir vergisel yapının oluşturulması.
 • Muhtemel vergi risklerinin önlenmesi.

Proje Finansmanı

 • Yatırım projelerinin detaylı olarak mali, ekonomik ve teknik değerlendirmelerinin yapılarak fizibilite raporunun hazırlanması.
 • Projenin nakit akımlarının oluşturulması ve her türlü proje dokümanının hazırlanması.
 • Proje yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri.


Halka Arz, Sermaye Piyasası İşlemleri

 • Şirketlerin hisselerinin halka arza hazırlık çalışmalarına destek verilmesi.
 • Şirketlerin kurumsal ve finansal yapılarının incelenerek en uygun halka arz stratejisinin belirlenmesi.
 • Halka arz sonrasında sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili yükümlülükler ve finansal raporlama konularında destek verilmesi.


Şirket ve Hisse Değerleme Hizmetleri

 • Şirket birleşme ve satın almalarında hisse değerinin tespiti.
 • İşlemler süresince karşılaşılacak yasal zorlukların ve uygulama güçlüklerinin tespiti ve sürecin başarı ile tamamlanması için gerekli önerilerin oluşturulması.
 • Birleşme ve satın alma sonrası uyumlaştırma ve yeniden yapılanma aşamalarında destek verilmesi.
 • Şirketlerde finansal durum tespiti, muhtelif amaç ve senaryolara göre hisse ve varlık değerleme çalışmaları yapılması.


Durum Tespit

 • Hisseleri satışa konu olan şirketler ile ilgili olarak, bilançoda yer alan varlık ve borçların incelenmesi ve şirketin mali durumunun tespiti.
 • Sözleşmelerden ve hukuki davalardan doğabilecek yükümlülüklerin tespiti.
 • Fikri mülkiyet hakları ve markaların hukuki durumlarının tespiti.
 • Gayrimenkul ve diğer ayni hakların hukuki durumlarının tespiti.


Özel Amaçlı İncelemeler

İş ortaklarımızın ve firmaların yasal mevzuat dışındaki özel amaçlı talepleri doğrultusunda; muhasebe, mali, denetim ve danışmanlık konularında inceleme yaparak, raporlama taleplerinin değerlendirilmesi hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Aile Şirketleri Hizmetleri

Ülkemizde sıkça rastlanan ve var olan aile şirketlerinde gelişen olumsuz ailesel faktörleri; kurumsallaşma süreciyle ve aile anayasası sistemi oluşturarak, şirketi olumlu bir yapıya dönüştürmek ve ortaklar arası konsensusun sağlanmasına katkıda bulunmak.